Biografiese skets: Tobie van Dyk

Hierdie biografiese skets van Tobie van Dyk is voorgelees tydens sy intreerede by Noord-Wes Universiteit Potchefstroom kampus, op 8 September 2016. Professor van Dyk beklee sedert November 2018 die posisie van Direkteur: Skool vir Tale, aan die NWU.

Die titel van sy intreerede waartydens hierdie skets voorgdra is:

 Akademiese akkulturasie en holisties waardegedrewe transformasie: Die rol van akademiese geletterdheid. (PDF 1.2Mb)

Professor Tobie van Dyk

Tobias Johannes van Dyk is in 1974 in Ermelo gebore, waar hy ook sy skoolloopbaan begin. Die gesin verhuis later na Middelburg, Mpumalanga waar hy matrikuleer. In 1993 begin hy sy studie aan die Universiteit van Pretoria en ontmoet op ’n eerstejaarskamp vir Liezl met wie hy in 1998 getroud is. Liezl is ’n bedryfsingenieur en ook verbonde aan die NWU. Hulle het twee kinders, Karla (13) en Tobias (10).

Deur die loop van sy studie verwerf hy by meer as een geleentheid volle akademiese erekleure, ’n aantal toekennings en beurse. Hy verwerf die volgende grade met lof: BA, BA Hons (Afrikaans) en MA (Linguistiek). Later voltooi hy ’n HOD en uiteindelik ook ’n PhD aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy is die houer van ’n SPAAN Fellowship (University of Michigan) en die ontvanger van ’n Erasmus Mundus-toekenning vir postdoktorale studie wat hy aan die Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland voltooi.

Tobie begin sy akademiese loopbaan in 1997 as junior lektor aan die Departement Afrikaans van die Universiteit van Pretoria. In hierdie hoedanigheid is hy verantwoordelik vir ’n aantal taalkundemodules, asook ’n letterkundemodule. Hy word in 2001 as lektor aangestel in die Eenheid vir die Ontwikkeling van Taalvaardigheid aan dieselfde instelling. Hierdie Eenheid was gemoeid met die akademiese geletterdheidsontwikkeling van eerstejaarstudente. Dit is ook hier waar sy belangstelling in taaltoetsing ontstaan. Dit word uiteindelik dan ook die onderwerp van sy proefskrif. In 2005 word hy as lektor, en kort daarna senior lektor, aan die Universiteit Stellenbosch (US) aangestel en hy word daarmee getaak om akademiese geletterdheidsmodules by hierdie instelling te ontwikkel en die vakgebied te vestig. In 2009 word hy bevorder tot die vlak van medeprofessor waar hy in diens van die US bly tot Desember 2012. Met ingang Januarie 2013 word hy as volle professor aangestel en neem die leisels oor van die Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk (SAPT) aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. SAPT is in hoofsaak gemoeid met akademiese geletterdheidsontwikkeling, maar bedryf ook die Skool vir Tale se Kortleerprogramme en die Skryflaboratorium.

In sy loopbaan tot dusver is Tobie die outeur/mede-outeur van 32 artikels en hoofstukke in boeke in plaaslike en internasionale publikasies. Hy is ook die outeur/mede-outeur van vier boeke in kleiner formaat. Hy was promotor/medepromotor van vyf afgehandelde PhD-studies en studieleier/medestudieleier van drie afgehandelde magisterstudies. Tans is hy promotor/medepromotor van ’n verdere vyf PhD-studente. Hierbenewens het hy 26 referate by plaaslike en internasionale kongresse gelewer. Tobie was al by ’n aantal internasionale projekte betrokke, spesifiek saam met die Universiteit van Antwerpen, asook die Radboud Universiteit Nijmegen.

’n Projek oor taal vir spesifieke doeleindes, waarby sewe Europese lande betrokke is, is in die afhandelingsfase en die basis vir ’n verdere projek saam met die Universiteit Tilburg, die Universiteit Utrecht, die Radboud Universiteit Nijmegen en die Wageningen Universiteit is reeds gelê.

Tobie is tans die redakteur van die Tydskrif vir Taalonderrig, ná twee termyne as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig (SAVTO).  Hy dien ook op die redaksie van Woord en Daad en is keurder vir vyf plaaslike en drie internasionale tydskrifte. Hy funksioneer ook as Direkteur: Bedryf van die Inter-institutional Centre for Language Development and Assessment (ICELDA) wat hy in 2004 saam met sy PhD-promotor Albert Weideman stig. ICELDA het sedert sy ontstaan al etlike kongresse geborg, nagraadse studente ondersteun en projekte met sukses van stapel gestuur.

Tobie het SAPT, van die stewige fondamente waarop dit berus het toe hy as hoof daarvan aangestel is, uitgebou tot ’n sentrum waarvan die navorsingsuitsette met rasse skrede toegeneem het en die aantal studente in kursusse en wat aanmeld vir konsultasies by die Skryflaboratorium meer as verdubbel het. Hy, sy kollegas en afgestudeerde studente, dra by tot die vestiging van akademiese geletterdheid as dissipline in eie reg.

Hierdie intreerede is ’n vergestalting van Tobie se belewenis van sy werksaamhede rondom akademiese akkulturasie as tema oor jare heen.